Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt in heel Europa, en dus ook in Nederland, een nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet staan de wensen van klanten centraal; iedereen weet precies waar, wanneer en aan wie toestemming wordt gegeven voor het gebruik van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld begeleidingsgegevens. Daarnaast regelt deze wet hoe een organisatie moet omgaan met persoonsgegevens en hoe de organisatie transparant moet zijn over het verwerken van gegevens. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Het gaat om:

 • Algemene persoonsgegevens, zoals naam, adres, contact en contractgegevens.
 • Bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens over lichamelijke en psychische gezondheid, gegevens over seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap vakbond, genetische of biometrische gegevens.
 • Strafrechtelijke gegevens.
Welke persoonsgegevens legt Dagbesteding Fraai over deelnemers vast?
 • Algemene persoonsgegevens. Het gaat dan bijvoorbeeld om contactgegevens, maar bijvoorbeeld ook om de aan -en afwezigheid bij de dagbesteding.
 • Bijzondere persoonsgegevens over de gezondheid van jou als deelnemer, omdat wij die nodig hebben om goede zorg te verlenen.
 • Andere bijzondere persoonsgegevens: alleen als dit nodig is voor de zorgverlening. Deze gegevens mogen we vastleggen en gebruiken om de zorgovereenkomst uit te kunnen voeren of omdat er bijvoorbeeld toestemming voor is gegeven.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lichamelijke en/of geestelijke gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Contactgegevens van jouw (wettelijk) vertegenwoordiger

Deze gegevens dienen wij vast te leggen om de hierop volgende redenen:

 • Het afsluiten van een contract op basis van PGB ter verwerking bij de SVB (uitsluitend van toepassing voor cliënten die de dagbesteding middels een PGB bij ons inkopen);
 • Het opstellen van een individueel begeleidingsplan;
 • Het evalueren van jouw begeleidingsplan;
 • Ten behoeve van een (her)indicatie;
 • Om een op jouw specifieke behoefte afgestemde vorm van begeleiding te kunnen bieden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Dagbesteding Fraai verwerkt ook persoonsgegevens, omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij dienen te verwerken in opdracht van de opdrachtgever/indicatiesteller.
Welke rechten biedt de nieuwe wet?
 • Recht op informatie: je wordt geïnformeerd als er gegevens van jou of van degene waarvoor u wettelijk vertegenwoordiger bent, worden verwerkt en met welk doel dat gebeurt.
 • Recht op inzage: je hebt het recht te zien welke informatie van jou of van degene waarvoor u wettelijk vertegenwoordiger bent, is vastgelegd. Bijvoorbeeld in het Elektronisch Cliënten Dossier
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht gegevens die onjuist of niet relevant zijn aan te laten passen. Denk bijvoorbeeld aan een verkeerde geboortedatum of verkeerde naam.
 • Recht om vergeten te worden: je hebt het recht persoonsgegevens te wissen als ze niet meer nodig zijn voor het doel waar ze voor zijn verzameld. Of eerder gegeven instemming in te trekken. Bijvoorbeeld: de gegevens van degene waarvoor u wettelijk vertegenwoordiger bent staan nog op de wachtlijst bij Dagbesteding Fraai terwijl deze persoon elders dagbesteding is gaan afnemen.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken als je vindt dat er bijvoorbeeld niet zorgvuldig met de gegevens wordt omgegaan.
 • Recht op beperking van de verwerking: soms mogen persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt of
  gewijzigd worden. Bijvoorbeeld omdat ze niet juist zijn overgenomen of onrechtmatig zijn verwerkt.
 • Recht op overdracht van de gegevens: dit is het recht om gegevens op te vragen in een gestructureerde en leesbare vorm. Bijvoorbeeld: degene waarvoor u wettelijk vertegenwoordiger bent verhuist naar een andere organisatie en kan vragen om een kopie van het cliëntendossier.

Voor al deze rechten geldt dat er uitzonderingen en voorwaarden mogelijk zijn.

Hoe doe je een beroep op deze rechten?

Dagbesteding Fraai respecteert de rechten van degene van wie gegevens worden verwerkt. Deelnemers, verwanten en wettelijk vertegenwoordigers kunnen terecht bij de persoonlijk begeleider. Heb je een klacht? Dan kun je terecht bij onze klachtenfunctionaris of de Autoriteit Persoonsgegevens

Veilig verwerken van persoonsgegevens

Dagbesteding Fraai gebruikt persoonsgegevens om goede zorg te verlenen, duidelijke informatie te geven en om verantwoording af te kunnen leggen over de geleverde zorg. We verzamelen alleen gegevens die we nodig hebben en niet langer dan nodig is. Dagbesteding Fraai verkoopt nooit gegevens aan anderen.

 • In ons dagelijks handelen zijn we ons bewust van de manier waarop wij met gevoelige informatie
  omgaan bijvoorbeeld in een gesprek, op de computer, via de mail of app, of informatie op papier.
 • Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Gegevens over cliënten leggen we vast in het Elektronisch Cliënten Dossier. Alleen medewerkers die direct bij de zorg van een cliënt betrokken zijn, hebben toegang tot dit dossier.
 • Dagbesteding Fraai deelt informatie alleen als daar een grondslag voor bestaat (de zorg- en dienstverleningsovereenkomst of bijvoorbeeld toestemming voor andere specifieke informatie of een wettelijke plicht).
 • Dagbesteding Fraai vraagt te allen tijde voorafgaand toestemming om foto’s en films van jou als
  deelnemer te gebruiken voor bijvoorbeeld social media of onze website.
 • Als we samenwerken met andere organisaties, maken we afspraken over veilig omgaan met de
  gegevens.
 • Voor cliëntendossiers geldt een bewaartermijn van 15 jaar. Daarna wordt het dossier vernietigd. Op jouw verzoek kunnen jouw gegevens eerder vernietigd worden, dan wel overgedragen worden aan een andere hulpverlenende instantie.
Niet van toepassing op derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op diensten of websites van derden, waarmee wij zaken doen of die aan onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze derden zorgvuldig met jouw persoonsgegevens zullen omgaan. Lees daarom eerst de privacyverklaring die op de website van deze derden staat vermeld.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij houden ons het recht voor om deze privacyverklaring te herzien. Een gewijzigde versie plaatsen wij direct op onze website.

Klacht

Ben je niet tevreden over de manier waarop Dagbesteding Fraai met gegevens omgaat? Kaart dat in eerste instantie aan bij de betreffende medewerker. Lukt dat niet, dan kun je een klacht indienen via onze klachtenregeling welke te vinden is op onze website.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is belast met het toezicht op naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt voor het indienen van een klacht rechtstreeks met hen contact opnemen. Hun gegevens zijn te vinden op hun website https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Ma t/m vrij: 8:30 - 15:30

Fraai - Dagbesteding en meer

Een arbeidsmatige dagbesteding die staat voor verbinding. In contact zijn met elkaar én de maatschappij. Op een veilige en inspirerende plek waar iedereen zich op zijn gemak voelt en de ruimte krijgt om te ontdekken en te creëren. Dat is Fraai.

Volg ons

Benieuwd wat wij doen? Volg ons op social media.

© Copyright Fraai 2023. KVK 89012666.