Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Dagbesteding Fraai, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89012666.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 1. Dagbesteding Fraai: De zorgaanbieder van deze algemene voorwaarden die zorg- en dienstverlening biedt aan deelnemers met een beperking en die op grond van PGB uit WMO of WLZ is toegelaten om zorg te leveren.
 2. Deelnemer: een natuurlijk persoon met een minimale leeftijd van 18 jaar of diens wettelijk vertegenwoordiger, die zorg- en dienstverlening van de zorgaanbieder ontvangt of zal ontvangen.
 3. Overeenkomst: de tussen dagbesteding Fraai en de deelnemer gesloten dagbestedingsovereenkomst, waarin nader wordt omschreven welke dagbestedingstaken Dagbesteding Fraai ten behoeve van de deelnemer zal verrichten.
 4. Persoonsgebonden budget (PGB): het persoonsgebonden budget is een geldbedrag dat aan de deelnemer wordt toegekend en door de deelnemer wordt c.q. kan worden aangewend om zorg/dagbesteding in te kopen bij derden, zoals bij Dagbesteding Fraai.
 5. Vertegenwoordiger: de partij die bevoegd is om op naam en voor rekening van de deelnemer het contract te sluiten en onder meer opdracht te geven tot het verlenen van dagbestedingstaken, e.e.a. ten behoeve van de deelnemer. Vertegenwoordigers kunnen zijn: een verantwoordelijke (ouder of voogd), een gemachtigde, een mentor of een curator.
 6. Indicatiebesluit: het besluit van een indicatieorgaan waarbij is vastgesteld of, en zo ja, naar welke aard, omvang en duur een deelnemer in aanmerking komt voor één of meer functioneel omschreven zorg aanvragen.
Artikel 2 – Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het elk aanbod en op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en zorgaanbieder op grond van de zorg- en dienstverlening.
 2. Elk aanbod van Dagbesteding Fraai is vrijblijvend, ook in geval daarin een geldigheidstermijn is vermeld. Nadat het aanbod is geaccepteerd, kan Dagbesteding Fraai de overeenkomst binnen twee werkdagen herroepen.
 3. De voorwaarden zijn van toepassing op:
  • de deelnemer met een Persoonsgebonden budget (PGB)
  • de deelnemer met particuliere financiering anders dan PGB
  • de deelnemer vanuit de WMO
 4. Als een aanbod van Dagbesteding Fraai een kennelijke fout of vergissing bevat, maar ook aan een aanbod van Dagbesteding Fraai dat gebaseerd is op door de deelnemer of dienst vertegenwoordig verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de deelnemer geen rechten ontlenen. Dagbesteding Fraai en deelnemer kunnen dan in overleg de onjuiste of onvolledige bepaling vervangen.
 5. De overeenkomst tussen dagbesteding Fraai en de deelnemer is te kwalificeren als een contract als bedoeld in art. 7:400 BW (overeenkomst van opdracht), indien en voor zover aan de deelnemer een bepaald PGB is toegekend waarmee de deelnemer de betreffende dagbesteding inkoopt bij Dagbesteding Fraai.
 6. In de overeenkomst moet worden aangegeven of de dagbesteding voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt afgesloten.
 7. Indien en voor zover de overeenkomst geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op dagbesteding, die is toegekend op grond van een indicatiebesluit vanuit de WMO, wordt de overeenkomst aangegaan voor de looptijd van dat besluit. Naast de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger voor het bewaken van de looptijd van het indicatiebesluit, treedt Dagbesteding Fraai in overleg met de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger omtrent een eventuele voortzetting en tijdige aanvraag van een nieuw indicatiebesluit.
 8. De deelnemer verstrekt op verzoek van de zorgaanbieder een afschrift van het
  indicatiebesluit op basis waarvan zijn budget en/of de toekenningsbeschikking is toegekend, gewijzigd of ingetrokken.
 9. Wanneer er bij de deelnemer onduidelijkheid bestaat over een bepaling uit de algemene voorwaarden dient de deelnemer om duidelijkheid te vragen bij de zorgaanbieder. Indien dit niet binnen 10 dagen na verstrekking van de algemene voorwaarden gebeurt, gaat de zorgaanbieder ervan uit dat de algemene voorwaarden duidelijk zijn voor de deelnemer en/of
  diens (wettelijk) vertegenwoordiger.
 10. Dagbesteding Fraai is een zelfstandige, onafhankelijke en particuliere onderneming. De deelnemer dient duidelijk aan te geven vanuit welke financiering de dagbesteding geleverd moet worden.
 11. Er wordt geen één-op-één begeleiding geboden. Mocht blijken dat een deelnemer dit nodig is dan wordt er samen met de deelnemer (en vertegenwoordiger) gekeken naar een andere passende plek die binnen een tijdsbestek van 2 maanden gerealiseerd moet zijn. Indien dit niet het geval is heeft Dagbesteding Fraai het recht om de overeenkomst te beëindigen.
 12. Bij een maximum van 12 deelnemers zit het dagdeel vol. Hierna hanteren wij een wachtlijst.
Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst
 1. Zorg- en dienstverlening wordt van kracht na het aangaan van de overeenkomst tussen Dagbesteding Fraai en deelnemer.
 2. Een overeenkomst tot het verlenen van zorg- en dienstverlening wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening.
 3.  Tenzij anders aangegeven maken deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk deel uit van de overeenkomst.
 4. De dagbesteding hanteert de volgende openingstijden:
  – Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 15.30 uur.
 5. De dagbesteding kan worden afgenomen voor meerdere dagen/dagdelen per week, afhankelijk van de gestelde indicatie of beschikbare PGB vergoeding.
 6. De dagdelen beslaan de volgende uren:
  – Dagdeel 1: 8.30u – 12.00
  – Dagdeel 2: 12.00u – 15.30
Artikel 4 – Deelnemersdossier
 1. De afspraken over de invulling van de zorg worden vastgesteld samen met de deelnemer en/of diens vertegenwoordiger. Er worden doelen opgesteld die elk half jaar worden geëvalueerd of, indien gewenst, vaker.
 2. Het deelnemersdossier bevat de gegevens van de deelnemer en hierin wordt een rapportage bijgehouden. De gegevens van de deelnemer worden verkregen bij aanmelding. Iedere deelnemer ontvangt bij aanmelding een intake pakket.
 3. De rapportage kan, indien gewenst, door de deelnemer en/of dienst vertegenwoordiger te allen tijde worden ingezien.
Artikel 5 – Tarieven en betaling
 1. De dagbesteding bij Dagbesteding Fraai wordt betaald vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) vanuit WMO, Wet langdurige zorg (Wlz) of vanuit eigen middelen.
 2. De tarieven worden vastgesteld per dagdeel. Een (1) dagdeel is maximaal 4 uren. Wanneer de deelnemer langer blijft dan 4 uren dan geldt het tarief voor twee dagdelen.
 3. Dagbesteding Fraai hanteert de tarieven voor dagbesteding van de gemeenten (Wmo) en de Wlz, zodat het budget niet overschreden wordt.
 4. Betaling gaat middels een maandelijkse factuur. Voor cliënten die dagbesteding ontvangen vanuit een PGB zal de factuur naar diens PGB vertegenwoordiger worden gestuurd, welke de betalingen verder afhandelt met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De factuur voor de deelnemers die dagbesteding krijgen vanuit WMO-indicatie zal worden toegezonden naar de
  hoofdaanbieder voor dagbesteding van de betreffende gemeente van OZJT/Samen14.
 5. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op de door Dagbesteding Fraai aan te geven wijze en in valuta waarin is gedeclareerd.
 6. Bij niet tijdige betaling zal er een betalingsherinnering worden gestuurd. Indien deze betalingsherinnering niet binnen 14 dagen voldaan is zal Dagbesteding Fraai incassomaatregelen treffen.
 7. Bij contante betalingen wordt er 9,50 euro administratiekosten in rekening gebracht.
Artikel 6 – Opzegging
 1. De individuele overeenkomst eindigt door:
  a. het verstrijken van de looptijd
  b. het verlopen van de afgegeven indicatie
  c. opzegging
  d. ontbinding door de rechter
  e. in het geval van surseance of faillissement van zorgaanbieder
  f. overlijden van de deelnemer
 2. Partijen kunnen deze overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Gaat een van de partijen daartoe over, dan is de deelnemer alsnog verplicht tot betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte, geplande en nog gedurende de opzegtermijn te verrichten, werkzaamheden. Tenzij dringende, aan zorgaanbieder direct mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.
 3. Indien de deelnemer 1 maand zonder opgaaf van reden afwezig is geweest kan de zorgverlener de overeenkomst zonder opzegtermijn opzeggen.
Artikel 7 – Zorg- en dienstverlening
 1. Dagbesteding Fraai biedt de deelnemer zorg- en dienstverlening die voldoet aan de eisen van goede zorgverlening op basis van professionaliteit, kwaliteit en kennis. Personeel van Dagbesteding Fraai voert geen voorbehouden handelingen uit. Mocht een deelnemer dit nodig hebben dan wordt er samen met de deelnemer en vertegenwoordiger gekeken naar een passende mogelijkheid om toch de dagbesteding te kunnen bezoeken.
 2. Deelnemer behandelt medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en andere deelnemers met respect.
 3. De deelnemer is aanwezig op de afgesproken dagdelen die zijn vastgelegd in het contract.
 4. Afwezigheid moet uiterlijk 24 uur van tevoren gemeld worden. Indien deze afwezigheid in minder dan 24 uur gemeld wordt zal Dagbesteding Fraai de uren wel in rekening brengen.
Artikel 8 – Ziekte-, verlof- en vakantiedagen
 1. De deelnemer heeft op basis van deze voorwaarden recht op 12 ziektedagen per jaar wanneer er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Wanneer er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd worden de ziektedagen naar rato toegekend.
 2. De deelnemer heeft recht op 4x het aantal uren per week aan dagbesteding vakantiedagen per jaar, wanneer er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd worden de vakantiedagen naar rato toegekend.
 3. De deelnemer kan in overleg met de zorgaanbieder verlof krijgen voor bepaalde
  omstandigheden. Zowel verlof als vakantiedagen worden schriftelijk aangevraagd middels een kaart die de deelnemer dan wel vertegenwoordiger in kan vullen. De zorgaanbieder behoudt het recht een verlofaanvraag te weigeren.
 4. De deelnemer dient een verlofdag of vakantie zo ver mogelijk van te voren door te geven, maar minimaal 7 dagen voor de gewenste verlofdag of vakantieperiode.
 5. Bij verzuim, ongeacht de reden, worden de te leveren zorg en diensten volledig in rekening gebracht vanaf de 1e dag van het verzuim tot en met het verstrijken van de daaropvolgende kalendermaand.
Artikel 9 – Informatie
 1. De zorgaanbieder geeft aan de deelnemer algemene informatie over de zorgverlening en specifieke informatie over de inhoud van de te leveren zorg- en dienstverlening.
 2. Als de deelnemer geen informatie wil ontvangen respecteert de zorgaanbieder dat, voor zover dit niet nadelig is voor de deelnemer of anderen.
Artikel 10 – Privacy en geheimhouding
 1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alles wat betrekking heeft op de zorg- en dienstverlening en waarvan zorgaanbieder kan vermoeden dat dit van vertrouwelijke aard kan zijn. Zorgaanbieder zal haar medewerkers, vrijwilligers en stagiaires eenzelfde geheimhoudingsplicht opleggen.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortkomt uit de aard van de informatie. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover op Dagbesteding Fraai een wettelijke- of beroepsplicht rust tot verstrekking van en/of het geven van inzage in bepaalde gegevens en/of indien deelnemer c.q. de vertegenwoordiger Dagbesteding Fraai van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
 3. Ter uitvoering van de zorg- en dienstverlening registreert de zorgaanbieder (persoons) gegevens van de deelnemer en wordt een dossier aangelegd. Het eventuele begeleidingsplan maakt deel uit van dit dossier.
 4. De persoons- en zorggegevens van de deelnemer worden beheerd conform een door de zorgaanbieder vastgesteld privacyreglement, dat voldoet aan wettelijke vereisten.
 5. Voor dossiervorming en het verstrekken van persoonsgegevens hanteert Dagbesteding Fraai de regels zoals omschreven in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 6. Deelnemer heeft recht op inzage in zijn/ haar gegevens, evenals het recht op afschrift, aanvulling, correctie, afscherming, vernietiging en verwijdering van gegevens.
 7. Aan derden worden geen inlichtingen over deelnemer verstrekt, tenzij dit geschiedt met toestemming van deelnemer zelf of zijn/ haar wettelijk vertegenwoordiger, dan wel indien zorgaanbieder daartoe op grond van de wet gehouden is.
 8. Op het daarvoor bestemde toestemmingsformulier kunt u aangeven of u bezwaar heeft tegen het gebruik van foto’s voor publicatiedoeleinden. Dagbesteding Fraai is niet verantwoordelijk voor publicatie van foto’s of videobeelden door andere personen.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
 1. De deelnemer is verplicht in het bezit te zijn van een persoonlijke
  aansprakelijkheidsverzekering.
 2. Dagbesteding Fraai heeft een verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA).
 3. Dagbesteding Fraai is niet aansprakelijk voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen van de deelnemer. Wij raden u sterk aan alle eigendommen van naam te voorzien en zo min mogelijk waardevolle spullen mee te nemen.
Artikel 12 – Overmacht
 1. Iedere verplichting van Dagbesteding Fraai tot nakoming van de overeenkomst en/of deze voorwaarden wordt opgeschort voor de duur dat nakoming ten gevolge van overmacht niet of niet behoorlijk mogelijk is.
 2. Van overmacht is onder meer maar niet uitsluitend sprake bij alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dagbesteding Fraai geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Dagbesteding Fraai niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Dagbesteding Fraai heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Dagbesteding Fraai zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Indien de nakoming vanwege een situatie als bedoeld in het tweede lid langer dan drie maanden is opgeschort of zodra zeker is dat deze tenminste drie maanden zal duren, is elk van de partijen bevoegd het contract bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat partijen daarbij over en weer tot schadevergoeding gehouden zijn.
 5. Voor zover Dagbesteding Fraai ten tijde van het intreden van een overmacht situatie inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden zou zijn nagekomen mag Dagbesteding Fraai het reeds nagekomen gedeelte apart declareren. De deelnemer is verplicht deze declaratie te voldoen.
Artikel 13 – Klachten en geschillen
 1. Klachten kunnen ingediend worden conform de klachtenregeling die te vinden is op onze website of in een folder. Daarin staat waar de klacht ingediend kan worden en hoe de klacht bij ons wordt behandeld.
 2. Deelnemer kan de vraag of klacht ook voorleggen aan de onafhankelijke Klachtencommissie van ZZP-er In De Zorg. Die kan bemiddelen tussen deelnemer en Dagbesteding Fraai, zodat er een gezamenlijke oplossing gevonden kan worden.
 3. Op elke overeenkomst tussen Dagbesteding Fraai en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.
 4. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot een uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Dagbesteding Fraai zal voor dat doel de door haar gehanteerde klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht van de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger brengen. Dagbesteding Fraai is aangesloten bij de klachtenregeling van ZZP-er In De Zorg.
 5. Klachten zullen niet via social media of andere kanalen openbaar worden gemaakt. De algemene voorwaarden van Dagbesteding Fraai zijn te allen tijde geldend en kunnen onderhevig zijn aan veranderingen.

Ma t/m vrij: 8:30 - 15:30

Fraai - Dagbesteding en meer

Een arbeidsmatige dagbesteding die staat voor verbinding. In contact zijn met elkaar én de maatschappij. Op een veilige en inspirerende plek waar iedereen zich op zijn gemak voelt en de ruimte krijgt om te ontdekken en te creëren. Dat is Fraai.

Volg ons

Benieuwd wat wij doen? Volg ons op social media.

© Copyright Fraai 2023. KVK 89012666.